แผ่นดินของเรา อย่าให้กลุ่มคนชั่วเอาไปขาย

ประชาธิปไตยของเราอย่าให้ใครมาทำลาย

"อำนาจที่แท้จริง อยู่ในมือเรา"


การเมือง
 

อันคำว่าการเมืองภาคประชาชน สรุปย่อให้จำง่ายๆก็คือ การทำให้การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนอย่างแท้จริง และมิใช่เรื่องของฝ่ายการเมืองแต่โดยลำพัง อย่างที่เราถูกหลอกให้เชื่อ

.การเมืองภาคประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในโครงสร้างระบบการเมือง ภายในกลุ่มกดดัน(ดูในหน้างาน) มีหน้าที่เรียกร้องกดดันรัฐบาลให้นำพา และแก้ไขสิ่งที่รัฐบาลทำผิดพลาด

 กลุ่มการเมืองภาคประชาชนบน จึงมิใช่กลุ่มเฉพาะกิจเพื่อขับไล่รัฐบาล แต่เป็นกลุ่มที่จำต้องดำเนินกิจกรรม ในการให้ความรู้ความกระจ่างในทางการเมือง เพื่อให้ความจำเริญทางการเมืองนี้ ได้รักษาระดับ ให้อยู่นำหน้าพัฒนาการทางการเมืองต่อไป จนกว่าจะบรรลุสู่เป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง

การต่อสู้ครั้งนี้จึงสำคัญต่อการ ปรับปรุงแก้ไขระบบการเมืองมากที่สุด 
.การต่อสู้ทางการเมือง ระหว่างรัฐบาล กับ ภาคประชาชนในขณะนี้ ในทางวิชาการนั้น เกิดขึ้นตามทฤษฏี “พัฒนาการทางการเมืองและความผุกร่อนทางการเมือง Political Development and Political Decay” ที่ให้เหตุผลไว้ว่า เมื่อใดที่ความจำเริญทางการเมือง(การตื่นรู้ตื่นตัวทางการเมือง) ของประชาชน มีมากกว่า พัฒนาการของฝ่ายการเมือง (ที่สะดุดหยุดอยู่กับที่ ยังอยู่กับระบบการเมืองน้ำเน่า) ไม่ยอมแก้ไขปรับ เปลี่ยนแต่อย่างใด

ภาคประชาชน  จึงมีความชอบธรรมเป็นที่สุด ในอันที่จะเรียกหาการปรับเปลี่ยนในทางการเมือง เพื่อให้เป็นคุณต่อประเทศ มิใช่เป็นทุกข์แก่บ้านเมือง และพี่น้องประชาชนโดยรวม เฉกเช่นที่ผ่านมาอย่างยาวนาน

 การที่ฝ่ายการเมืองจะยังเน้นไปที่การเลือกตั้ง ให้เป็นทางออกทางแก้ในทางการเมืองนั้น ย่อมไม่ใช่คำตอบ เพราะภาคประชาชนไม่สามารถพึ่งพานักการเมือง ให้กลับมาแก้ปัญหาสำคัญๆของชาติได้