ปราสาทพระวิหาร" ใน "แผนที่" (Mapping)by ศุภศรุต

"ปราสาทพระวิหาร" ศาสนสถานในคติความเชื่อแบบเขมร-ฮินดู พุทธศตวรรษที่ 14 บนเทือกเขาพนมดองเร็ก สู่ความขัดแย้งในยุครัฐประชาชาติ(ประเทศ) ทีใช้ "แผนที่"(Mapping) เป็นเครื่องมือในการสร้าง "เส้นแยกเขตแดน"